Medicum kesklinna esindus Stockmanni 5.korrusel

Tervisetõendid

Medicum kesklinna esindus Stockmanni 5.korrusel

Tervisetõend on dokument, mis tõendab selle taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Noorsportlase tõend

Perearst jälgib lapsi ja noorukeid tavatervisekontrolli käigus vastavalt „Kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli juhendile“.  Kui kontrollis selgub kahtlus mingile terviseprobleemile, saab perearst lapse suunata vastava erialaspetsialisti vastuvõtule või täiendavatele uuringutele. Perearsti pädevusse ei kuulu tõendi väljastamine, mis määratleks isiku tervisliku seisundi sobivuse sportimiseks (k.a võistlemiseks).  

Eakohaselt arenenud lapsele sobib mitmekülgne kehaline tegevus lapse võimete piires.  Selle  esmaseks otsustajaks on lapsevanem või lapse seaduslik esindaja. 

Tasuta tervisekontrolli viivad läbi ennetusprojektis “Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks” osalevad ettevõtted, täpsem info siin: http://www.kliinikum.ee/noorsportlasele

Noorsportlase tasuta tervisekontrolli suunatakse sportlane, kes:

  • on 9 kuni 19-aastane
  • osaleb regulaarselt spordiklubi, spordikooli või kooli juures tegutsevas treeningrühmas
  • treenib nädalas 5 või enam tundi

NB! 1 treeningtund = 60 minutit. Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.

Koolist puudumise tõend

Lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest teavitab haridusasutust lapsevanem, mitte tervishoiutöötaja.

Medicum Perearstikeskus AS pöördumine seoses koolist puudumise tõenditega:


20. oktoober 2010

Lugupeetud haridusasutuse juht

Vastavalt 9. juunil 2010. a vastu võetud Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse §-le 36 ei ole koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest teavitamine tervishoiuteenuse osutaja vaid lapsevanema ülesanne:

(1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

(2) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(3) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

Sellest lähtuvalt palume aktsepteerida õpilase vanema või hooldaja poolt edastatud teavitust, kes vastava näidustuse olemasolul pöördub konsultatsiooniks tervishoiuteenuse osutaja poole ja edastab saadud soovitused ning vajadusel ka väljavõtte haigusloost haridusasutusele.

Loodame et mõistate meie sisulist muret, et tuginedes kehtivale seadusandlusele ei saa me pidada õigeks tervishoiuteenuse osutamise sidumist puudumistõendite formaalse väljastamisega, mis ei ole meie põhikirjaline tegevusala ja piirab meedikute väärtuslikku vastuvõtuaega.

Meie missioon on keskenduda hea tervishoiuteenuse pakkumisele.

Edasisele meeldivale koostööle lootes

Medicum Perearstikeskus AS juhatus

Medicumi pöördumine haridusasutuse juhi poole

Lasteaia tervisetõend

Tervisetõendi väljastamine lasteaeda minekuks ja sealt tervislikel põhjustel puudumiseks. Lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest teavitab lasteasutust lapsevanem mitte tervishoiutöötaja.

Medicum Perearstikeskus AS pöördumine

Lugupeetud koolieelse haridusasutuse juht

Vastavalt 24.09.2010 sotsiaalministri määrusele nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“, isikuandmete kaitse seadusele ning koolieelse lasteasutuse seadusele, ei esita perearst tervisetõendit lasteasutusse vastuvõtul ega ka pärast haigestumist.

24.09.2010 sotsiaalministri määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 7 lõige (2) sätestab, et: „Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust“.

Sellest lähtuvalt palume aktsepteerida lapse vanema või hooldaja poolt edastatud teavitust, kes vastava näidustuse olemasolul pöördub konsultatsiooniks tervishoiuteenuse osutaja poole ja edastab saadud soovitused ning vajadusel ka väljavõtte haigusloost koolieelsele haridusasutusele. Plaaniline laste tervisekontroll perearstikeskuses toimub sotsiaalministri määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ lisas kehtestatud «0–18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kava» alusel ning teised külastused lähtuvad meditsiinilisest näidustusest, kumbki pole seotud ei ajaliselt ega sisuliselt ühegi formaalse tõendi väljastamisega. Loodame, et mõistate meie muret, et tuginedes kehtivale seadusandlusele ei saa me pidada õigeks tervishoiuteenuse osutamise sidumist tõendite formaalse väljastamisega, mis ei ole meie põhikirjaline tegevusala ja piirab meedikute väärtuslikku vastuvõtuaega. Meie missioon on keskenduda hea tervishoiuteenuse pakkumisele.

Edasisele meeldivale koostööle lootes

Medicum Perearstikeskus AS juhatus

Lastelaagri tõend

Laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. 

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 70, 01.09.2010  Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele teavitab lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest laagri juhatajat lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama. Näidistõend.