Rehabilitatsioon

Medicum taastusravi pakub nii sotsiaalset kui tööalast rehabilitatsiooni.

Kellele on sotsiaalne rehabilitatsioon mõeldud?

Medicum osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust lastele ja täiskasvanutele, kes kuuluvad järgmistesse sihtgruppidesse:

  • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
  • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet;
  • puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust taotleda ja sotsiaalkindlustusamet hindab nende teenuste vajadust ka sel juhul, kui nad töötavad või õpivad või on töötuna arvele võetud töötukassas;
  • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Eesti Töötukassas. Erand: sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust taotlemise õigus on ka vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele;
  • ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue;
  • vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue;
  • vanaduspensioniealine inimene, kellel on puue(määratud sügav, raske või keskmine puude raskusaste).

Milleks on mõeldud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus?

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. Sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele tulles on oluline mõelda läbi, milleks seda teenust tarvis on ehk mida soovitakse teenusega saavutada. Samuti on tähtis pidada meeles, et sotsiaalne rehabilitatsioon ei ole mugavus- ega SPA-teenus, vaid mitme spetsialisti sekkumisel põhinev lähenemine, et leida lahendused inimese igapäevaelus ette tulevatele keerukatele olukordadele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni tegevuskava võib koosneda järgmistest teenustest:

Teie eesmärkide saavutamiseks vajalik tegevuskava pannakse kokku Medicumi rehabilitatsioonimeeskonna poolt ning see võib sisaldada nii individuaalseid kui grupiteenuseid.

Kuidas pääseb teenusele ja millega peab arvestama?

Sotsiaalset rehabilitatsiooni rahastab Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Teenuse taotlemiseks vajalik informatsioon on kättesaadav SKA kodulehelt.

Kui Teil on olemas SKA suunamiskiri ning kuulute Medicumi sihtgruppi, võtke palun ühendust meie registratuuriga telefonil +372 5302 1147 või kirjutada rehab@medicum.ee.

Medicum osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, sarnaselt tööalase rehabilitatsiooniga, ambulatoorselt.