Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenused võib sihtgrupi ning sellest tulenevate teenuse eesmärkide järgi jagada kaheks: tööalaseks ning sotsiaalseks rehabilitatsiooniks.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on tõsta inimese töövõimet ja pakkuda talle paremat võimalust tööturul hakkama saamiseks. Tööalase rehabilitatsiooni teenus on suunatud tööealistele tööturul aktiivsetele toimetulekuraskustega inimestele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike kompetentside omandamine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus ning eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud inimestele kes ei ole tööturul aktiivsed.

Rehabilitatsiooni- ja tööalase rehabilitatsiooniteenust pakuvad Sotsiaalkindlustusameti tegevusloaga registreeritud teenuseosutajad. Tervishoiu- ja taastusravi teenuste saamiseks palume Teil pöörduda oma pere- või eriarsti poole.

Täiendav info

  • Aktsiaseltsi Medicum Tervishoiuteenused rehabilitatsioonivaldkonna registratuur rehab@medicum.ee; +372 5302 1147.
  • Majandustegevuse registri otsingusüsteem on leitav aadressilt https://mtr.mkm.ee, kus on võimalik tutvuda Medicumi rehabilitatsioonimeeskonna liikmetega.

Lisainformatsioon rehabilitatsiooniteenuste kohta: