Koolist puudumise tõend

Lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest teavitab haridusasutust lapsevanem, mitte tervishoiutöötaja.

Medicum Perearstikeskus AS pöördumine seoses koolist puudumise tõenditega
20. oktoober 2010

Lugupeetud haridusasutuse juht

Vastavalt 9. juunil 2010. a vastu võetud Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse §-le 36 ei ole koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest teavitamine tervishoiuteenuse osutaja vaid lapsevanema ülesanne:

(1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

(2) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(3) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

Sellest lähtuvalt palume aktsepteerida õpilase vanema või hooldaja poolt edastatud teavitust, kes vastava näidustuse olemasolul pöördub konsultatsiooniks tervishoiuteenuse osutaja poole ja edastab saadud soovitused ning vajadusel ka väljavõtte haigusloost haridusasutusele.

Loodame et mõistate meie sisulist muret, et tuginedes kehtivale seadusandlusele ei saa me pidada õigeks tervishoiuteenuse osutamise sidumist puudumistõendite formaalse väljastamisega, mis ei ole meie põhikirjaline tegevusala ja piirab meedikute väärtuslikku vastuvõtuaega.

Meie missioon on keskenduda hea tervishoiuteenuse pakkumisele.

Edasisele meeldivale koostööle lootes

Medicum Perearstikeskus AS juhatus

Medicumi pöördumine haridusasutuse juhi poole.pdf