Patsiendi ja töötaja õigused ja kohustused

Patsiendi ja tervishoiutöötaja õigused ja kohustused haigusjuhu käsitlemisel Medicumis

1. EESMÄRK

Isikute, kes soovivad saada kvaliteetset tervishoiuteenust Medicumis (edaspidi patsient), ning Medicumi töötajate vahelise õiguste ja kohustuste reguleerimine.

2. SAGEDUS/ULATUS

Iga Medicumi töötaja, kes puutub kokku patsiendiga, kes soovib kvaliteetset tervishoiuteenust Medicumist.

3. VASTUTUS

Iga Medicumi töötaja vastutab oma pädevuse piires patsiendile osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi eest.

4. PATSIENDI ÕIGUSED

4.1. Patsiendil on õiguse tervishoiule (ka õigus tervisele). See tähendab kõigile riigi kodanikele tagatud võrdset ligipääsu kindlale tervishoiuteenuste paketile, mis sisaldab ravi- ja diagnoosimismeetodeid, mis on inimesele vajalikud nende elukvaliteedi tõstmiseks ning vastavad iga patsiendi tervislikule seisundile. Paketti kuuluvad ravimeetodid peavad olema teaduslikult tõestatud. Juurdepääs Medicumi peab olema tagatud puudega isikute erivajadusi arvestades (näiteks kaldteed, ratastooli sissepääsud, erimärgistusega trepimademed ja punktkirjas liftinupud raviasutustes).

4.2. Patsiendil on õigus sotsiaalsele integratsioonile. See tähendab püsivalt haige, puudega või hooldustvajava inimese õigust elada kodus.

4.3. Patsiendil on õigus parimale ja kaasaegsele ravile. See tähendab, et inimesele pakutavad raviteenused peavad olema teaduslikult tõestatud ning vastama kindlatele professionaalsetele standarditele. Kui Medicum ei suuda pakkuda kvaliteetset teenust, peab patsiendi suunama teise raviasutusse, kus on tagatud nõutud standardid. Mõningatel juhtudel võib see tähendada ka patsiendi suunamist välismaale, kui Eestis ei ole võimalik vajaliku kvaliteediga teenust pakkuda. Antud taotlusega pöördub patsiendi raviarst Haigekassa poole, kus langetatakse otsus suunamise kohta. Juhul kui rahaliste vahendite nappuse tõttu peab tegema valiku patsientide vahel, tuleb antud otsuse tegemisel lähtuda ainult meditsiinilistest kriteeriumidest, arvestades iga patsiendi individuaalsete vajadustega elukvaliteedi parandamisel. Seni proovimata läbivaatus- või ravimeetodit võib arst kasutada juhul, kui traditsioonilised meetodid lubavad väiksemat edu, patsienti on meetodi olemusest ja tagajärgedest teavitatud ning patsient on andnud meetodi kasutamiseks oma nõusoleku.

4.4. Patsiendil on õigus asjakohasele valu hindamisele, ennetamisele ja ravile.

4.5. Patsiendil on õigus enda ja oma vara füüsilisele turvalisusele Medicumi ruumides ja territooriumil.

4.6. Patsiendil on õigus enesemääramisele. See tähendab inimese õigust teha otsuseid oma ravi üle, valida võimalike ravimite, ravimeetodite või ka ravimata jätmise vahel, keelduda ravist, lahkuda haiglast, valida arsti ja raviasutust aga ka valida ka riigi vahel ning otsusevõimetus seisundis varem deklareeritud tahteavalduse aktsepteerimist raviteenuse pakkujate poolt.

4.6.1. Teadev nõusolek. Meditsiiniliseks sekkumiseks patsiendi kehalisse puutumatusesse on vajalik tema eelnev nõusolek. Patsiendi nõusolek on kehtiv ainult siis, kui sellele on eelnenud piisav teavitamine tema meditsiinilisest seisundist, antud ülevaade ravist ja raviriskidest. Patsient võib igal ajal nõusoleku tagasi võtta. Et patsient saaks oma ravi üle otsustada, peab arst varustama patsiendi järgmise informatsiooniga:

4.6.1.1. Diagnoos ja selle selgitus;

4.6.1.2. Patsiendi tervislik seisund ning uuringutulemused;

4.6.1.3. Soovitatud ravi liik, toime, hädavajalikkus, võimalikud tagajärjed;

4.6.1.4. Raviriskid ja oodatud edu;

4.6.1.5. Teised ravimeetodid ning võimalikud ravimid;

4.6.1.6. Ravimata jätmise tulemused;

4.6.1.7. Raviprotsessi eest esmaselt vastutav arst/õde ja teised raviprotsessis osalevad isikud.

4.6.2. Patsiendile antakse informatsiooni talle arusaadavas sõnastuses, kusjuures kasutatav meditsiinialane terminoloogia on lahti seletatud. Vajadusel peab kasutama tõlki. Antud informatsiooni põhjal võib patsient vastu võtta iseseisvaid otsuseid oma ravi kohta, samuti ravist keelduda. Ravist keeldumine vormistatakse kirjalikult. Võib arst keelduda patsienti informeerimast juhul, kui see on ohtlik patsiendi elule ja tervisele. Arst peab endapoolse keeldumise vormistama kirjalikult koos detailse põhjendusega. Antud otsust on patsiendil õigus vaidlustada kohtus.

4.6.3. Erandjuhtudel ei anna patsient oma teadvat nõusolekut:

4.6.3.1. Kiirabi korral, kui isiku elu on ohus ja ei ole aega nõusoleku võtmiseks;

4.6.3.2. Kui patsient keeldub teavitamisest ning jätab otsuse tegemise arstile. Informatsioonist keeldumise peab arst vormistama kirjalikult.;

4.6.3.3. Kui patsienti teavitatakse, kuid patsient ei soovi ise otsustada.

4.6.3.4. Kui patsient on otsusevõimetu.

4.6.4. Kui patsient ei ole võimeline oma tahet avaldama, otsustab tema ravi üle asendusotsustaja , patsienti hästi tundev isik, kes juhindub otsustamisel patsiendi eeldatavast soovist. Patsiendi soovi asendusotsustaja valikul tuleb arvestada niipalju kui võimalik. Otsus patsiendi seisundi kohta ning tema tunnistamisest otsustusvõimetuks vormistatakse kirjalikult raviarsti poolt. Antud otsuse võib patsient vaidlustada kohtus. Otsusevõimetut patsienti kaasatakse teadva nõusoleku võtmise protseduuri niipalju kui võimalik vastavalt patsiendi seisundile.

4.7. Patsiendil on õigus informatsioonile. Patsiendil on õigus tutvuda kõigi tema kohta koostatud meditsiiniliste dokumentidega, mis sisaldavad andmeid patsiendi diagnoosi, ravi ja hoolduse kohta, ning teha nendest omal kulul ärakirju. Patsiendil on õigus efektiivsele kommunikatsioonile kuulmis-, kõne- või nägemispuuete korral.

4.8. Patsiendil on õigus teisele arvamusele. Patsiendil on õigus saada teisest konsultatsiooni oma ravi kohta s.t esimesest meditsiinilisest arvamusest sõltumatu arsti arvamust antud juhtumi kohta. Teisese arvamuse võimaldamine vähendab ravivigade tekkimisohtu, kuna kahe arsti samase arvamuse puhul on eksimise võimalus väiksem. Patsiendi saatmine teisese arvamuse saamisele toimub arsti ja patsiendi vahelise kokkuleppe tulemusena. Arst peab kontrollima, kas patsiendi nõue teisese arvamuse saamiseks ei tulene vähesest teavitamisest. Kui patsienti on veel kord teavitatud, kuid ta soovib endiselt saada teisest arvamust, ei ole arstil õigus selle võimaldamisest keelduda. Patsiendile antakse kaasa saatekiri, väljapakutud raviplaan, kõik antud raviga seotud uuringutulemused ning koopiad sissekannetest haigusloos, mis on vajalikud antud otsuse tegemiseks. Teisese arvamuse nõudmist ei tohiks arstid käsitleda kui kriitikat nende töö kohta, vaid patsiendi soovi turvalisele ravile. Arstil ei ole õigust nõuda selgitusi patsiendi otsuse kohta, sundida teda muutma oma otsust teisese arvamuse saamiseks ega kohelda patsienti selle tõttu mingil viisil halvustavalt.

4.9. Patsiendil on õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele. Kogu informatsioon patsiendi tervisliku seisundi, diagnoosi, prognoosi ja ravi kohta ning kõik muu isiklikku laadi informatsioon on konfidentsiaalne, ka peale patsiendi surma. Konfidentsiaalseid andmeid võib avaldada vaid kahel juhul: patsiendi nõusolekul või seaduse alusel. Patsiendi nõusoleku korral andmete väljastamiseks peab patsienti teavitama, kellele, missugust informatsiooni ja mis eesmärgil andmeid avaldatakse. Patsiendi nõusolek vormistatakse kirjalikult patsiendi allkirjaga, kuhu märgitakse ka väljastatava informatsiooni liik ning informatsiooni saaja. Antud nõusolek on ühekordne ning patsient võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Seaduse alusel informatsiooni väljastamiseks ei pea patsiendi nõusolekut vormistama. Nendeks juhtudeks on:

4.9.1. Andmeid väljastatakse prokurörile, uurijale, kohtule või kohtunikule, kui esitatakse ametlik kiri, kus on ära näidatud kriminaal- või kohtutoimiku number ja milliseid väljavõtteid soovitakse saada. Väljavõtete saaja peab esitama enda isiku samasuse tuvastamiseks töötõendi.

4.9.2. Eesti Haigekassale väljastatakse igakuiselt andmed digitaalselt (arved).

4.9.3. Tervisekaitsetalitusele väljastatakse kiirteatisi nakkushaiguste registreerimise kohta vastavalt kiirteatiste väljastamise korrale ja kord nädalas statistilisi andmeid.

4.9.4. Keskhaigekassale väljastatakse arved, mis on koostatud keskhaigekassas kindlustatud isikutele osutatud teenuste eest.

4.9.5. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile väljastatakse raviteenuste arved ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatud teenuste eest.

4.10. Patsiendi eraelu on puutumatu. Patsiendi eraelu puudutavat informatsiooni võib lisada haigusloole patsiendi nõusolekul ja vaid siis, kui see on arsti arvates vajalik haiguse diagnoosiks, raviks või hoolduseks. Patsiendil on õigus nõuda oma privaatsuse austamist meditsiiniliste protseduuride ajal: kõrvaliste isikute juuresviibimine on lubatud vaid patsiendi nõusolekul või nõudmisel.

4.11. Patsiendil on õigus inimväärikusele. Igasugune raviteenus, mida patsiendile pakutakse, peab austama inimese inimväärikust. Raviteenuste osutamisel tuleb arvestada inimese sugu, kultuurilist tausta ja väärtushinnanguid. Inimesel on õigus surra väärikusega ning tema viimse hetkeni olla arvestatav ühiskonnakodanik.

4.12. Patsiendil on õigus kaitstusele uurimistöödes. Igasuguste katsete ja uurimistööde läbiviimise eelduseks on uuritava igakülgne informeerimine ning tema teavitatud nõusolek uurimuses osalemiseks. Antud nõusolek ja saadud informatsioon vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse patsiendi poolt, kusjuures patsient võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Uuringut võib läbi viia ainult juhul, kui uuritava riskid on väiksemad kui saadav kasu, uuringule ei ole võrdset alternatiivi, uuringukava on kinnitatud Meditsiiniliste Inimuuringute Eetikakomitee poolt ning uuritav isik on allkirjastanud kirjalikult vormistatud nõusoleku uurimustöös osalemise ja informatsiooni saamise kohta. Uurimistöös saadud andmed on konfidentsiaalsed.

4.13. Patsiendil on õigus kehtestada juurdepääsu piirang üksikule haigusjuhule. Teatud juhtudel võib tekkida patsiendil vajadus piirata juurdepääs teistele tervishoiutöötajatele oma põetud haigustele. Selleks pöördub patsient kirjaliku vabas vormis avaldusega teda konkreetselt seda haigusjuhtu ravinud arsti poole. Arst selgitab patsiendile juurdepääsu piirangu tegemise tagajärgi tulevikus s.h ka seda, et patsient võtab sellega vastutuse talle tulevikus tekkida võiva tervisekahju eest. Juhul, kui patsient soovib juurdepääsu piirangut tühistada, siis saab seda teha samuti vabas vormis kirjaliku avaldusega, mille ta esitab Medicumile.

4.14. Patsiendil on õigus esitada kaebusi. Kõigil inimestel (nii haigetel kui tervetel), kes kasutavad raviteenuseid, on õigus esitada kaebusi. Kaebustest saadav informatsioon on vajalik raviteenuse paremaks kujundamiseks ning aitab tervishoiujuhtidel vastu võtta otsuseid ravikorralduse kvaliteedi tõstmiseks.

4.15. Patsiendil on õigus kaebuste sõltumatule hinnangule. Riigi kohustuseks on tagada kaebuste sõltumatu läbivaatamise mehhanism. See tähendab, et kaebusele hinnangut andvad inimesed ei tohi olla antud konkreetse juhtumiga otseselt ega kaudselt seotud. Ravikvaliteedi hindamiseks on Tervishoiuameti juurde loodud, peamiselt arstidest koosnev, Arstiabi Kvaliteedi Ekspertkomisjon, mis vajadusel tellib sõltumatu ekspertiisi juhtumi kohta. Tarbijakaitseamet lahendab teenuse pakkumisega seotud kaebusi ning Andmekaitse Inspektsioon informatsiooni hoidmise ja väljastamisega seotud kaebusi.

4.16. Patsiendil on õigus kompensatsioonile tekitatud kahju puhul. Raviteenuse osutaja on kohustatud hüvitama patsiendile tekitatud moraalse ja materiaalse kahju. Kahju hüvitamise nõude võib patsient esitada raviteenuse osutajale või kohtusse. Raviasutus võib maksta patsiendile kokkulepitud kompensatsiooni ilma kohtuotsuseta.

4.17. Patsiendil on õigus esindajale. Patsiendil on õigus kasutada esindajat oma õiguste teostamisel. Kui patsiendil puudub piisav informatsioon oma õiguste teostamise võimaluste kohta või haiguse puhul võime end ise esindada, on patsiendil õigus kasutada patsiendiesindajat. Selleks võibolla iga tema poolt valitud füüsiline isik. Juhul, kui patsient kasutab esindajat oma õiguste teostamisel, siis peab ta ka vastuvõtule tulema koos esindajaga. Esindajale patsiendi kohta delikaatsete andmete väljastamisel lähtutakse Delikaatsete isikuandmete väljastamise korrast, mis on kehtestatud Medicumi juhatuse otsusega.

5. PATSIENDI KOHUSTUSED

5.1. Patsient peab tervishoiutöötajale avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mis on vajalik kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks.

5.2. Patsient peab tulema Medicumi arsti- või õendusvastuvõttudele kokkulepitud ajal ja kokkulepitud kohta.

5.3. Peale teadva nõusoleku andmist uuringute ja ravi läbiviimiseks peab patsient parimal võimalikul viisil järgima talle arsti või õe poolt antud ettekirjutusi ja nõuandeid.

5.4. Juhul, kui patsient on alaealine, esindab teda tema õiguste ja kohustuste realiseerimisel teda tema seaduslikud esindajad s.o tema vanemad või eestkostjad, kes peavad oma käitumises lähtuma alaealise parimatest huvidest. Juhul, kui vanem või eestkostja ei teosta oma õigusi ja kohustusi lapse suhtes õiguspäraselt, on tervishoiutöötaja kohustatud sellest informeerima eestkosteasutust.

6. MEDICUMI TÖÖTAJA KOHUSTUSED

6.1. Iga Medicumi töötaja põhiülesandeks on oma pädevuse piires patsiendile asjatundliku ja korrektse teenuse osutamine.

6.2. Medicumi töötaja suhtleb patsiendiga nii telefoni teel kui ka isiklikult (vastuvõtul, koduvisiidil) abivalmilt, rahulikult ja viisakalt. Vastates telefonile peab töötaja selgelt teatama patsiendile Medicum ning oma ees- ja perekonnanime.

6.3. Medicumi Töötaja teeb vestluse teel kindlaks patsiendi probleemi olemuse ning nõustab patsienti tema probleemi võimalike lahenduste suhtes või suunab pädeva töötaja juurde edasi või küsib patsiendilt kontakti, et temaga saaks ühendust võtta juba ise pädev töötaja. Keelatud on patsiendi nn jooksutamine.

6.4. Vastuvõtu või koduvisiidi ajal esitab Medicumi töötaja patsiendile soovitatavad käitumisjuhised lühidalt ja üheselt mõistetavalt ning koostab vajadusel lühikese kirjaliku juhise. Patsiendi teenindamisel peab Medicumi töötaja olema vastutulelik, kuid mitte ületama temale õigusaktidega antud õigusi ja pädevust patsiendi probleemide lahendamisel.

6.5. Medicumi Töötaja on kohustatud selgitama patsiendile viisakalt ja korrektselt ka patsiendile vastumeelseid tõsiasju.

6.6. Medicumi Töötaja suhtleb patsiendiga viisakalt ja abivalmilt ka siis, kui ta ei tegele otseselt patsiendi teenindamisega.

6.7. Medicumi Töötaja kindlustab pideva enesetäiendamisega endast parima andmise patsientide teenindamisel.

6.8. Medicumi Töötaja on väärikas ja käitub vastutustundlikult nii tööl olles kui ka väljaspool tööd.

6.9. Medicumi Töötaja on hoolitsetud välimusega ning rõivastub korrektselt.

6.10. Medicumi Töötaja aitab igati kaasa ülaltoodud põhimõtete levikule ja rakendamisele.

7. MEDICUMI TÖÖTAJA ÕIGUSED

7.1. Lõpetada patsiendiga vastuvõtt või koduvisiit, keelduda sellest või kutsuda kaasa kolleeg, kui patsiendi käitumine on ähvardav või ohtlik. Juhul, kui on toimunud rünne töötaja ja/või Medicumi vara suhtes, kutsub töötaja vastavalt võimalustele kas turvamehe või politsei. Kahe tööpäeva jooksul peale intsidendi toimumist esitab töötaja oma otsesele ülemusele seletuskirja toimunu kohta. Kui on tekitatud töötajale tervisekahju, siis tõend selle kohta lisatakse seletuskirjale. Seletuskirja peavad eeltoodud tähtaja jooksul esitama ka intsidenti pealt näinud Medicumi töötajad vastavalt eeltoodule.

7.2. Keelduda patsienti vastu võtmast, kui viimane hilineb etteregistreeritud vastuvõtule selliselt, mis ei võimalda temaga tegelda määratud vastuvõtuaja piires. (Vastuvõtt on lõppemas või lõppenud.)

7.3. Lõpetada patsiendi vastuvõtt või koduvisiit, kui viimane keeldub andmast enda ja oma tervisliku seisundi kohta infot, mis on vajalik kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks. Enne visiidi lõpetamist on töötaja kohustatud informeerima patsienti tema poolse keeldumise tagajärgedest meditsiinilises mõttes. Sel alusel lõpetatud vastuvõtu põhjus tuleb fikseerida kirjalikult.