Kliinilised ravimiuuringud

Ravimi kliiniline uuring on ravimite kasutamine inimesel  andmete kogumiseks ravimi toime, kõrvaltoime, imendumise, jaotumise, muutumise, väljutamise, efektiivsuse ja ohutuse kohta. Kliiniliselt võib uurida ainult neid ravimeid, mis on toodetud heade tootmistavade nõuete kohaselt ja mille toimete ja kõrvaltoimete kohta on uuringut tegeval isikul piisavalt ajakohast teavet. Kliinilise uuringu alustamiseks on vaja meditsiinieetika komitee kooskõlastust ja Ravimiameti nõusolekut, see tagab, et uuringu läbiviimine oleks eetiline, tulemused usaldusväärsed ning oleks tagatud patsiendi ohutus ja õigused. Ravimi kliiniliseks uuringuks on nõutav uuringus osaleja nõusolek. Nõusolek antakse kirjalikult pärast seda, kui teavitatud on kõigist ravimi kliinilise uuringu asjaoludest. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. (Ravimiseadus)

Kliiniliste uuringute läbiviimine on Medicumi strateegiline eesmärk, mis võimaldab:

  • patsientidel saada uusimat võimalikku ravi ja diagnostilisi uuringuid;
  • töötajatel omandada uusi oskusi ja teadmisi, saada rahvusvahelise koostöö kogemusi, vaheldust igapäevatöö rutiini.

Kliinilised uuringud viiakse Medicumis läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja kliiniliste uuringute headele tavadele. Kõikidele uuringutele on väljastatud Eetikakomitee ja (vajadusel) Ravimiameti luba.

Medicumis viiakse läbi enamasti III faasi uuringud, mis tähendab seda, et võrreldakse uut ravimit juba olemasolevate raviviisidega suurel arvul patsientidel mitmes eri riigis.

Kliinilisi uuringuid Medicumis planeerib ja koordineerib teadus- ja arendusosakond.

Kui te esindate ravimifirmat ja soovite Medicumis läbi viia ravimi kliinilist uuringut, siis palun võtke ühendust telefonil 605 0770 või kirjutage aadressile medicum@medicum.ee.

Patsiendile teeb ettepaneku uuringus osalemiseks enamasti tema perearst/õde või eriarst/õde.