Contact

OÜ Koduõde
Registry code 10827344
Activity licence no nr L02654
Legal address Punane str. 61, 13619 Tallinn, Estonia
Office address Tulika str. 19, 10613 Tallinn, Estonia

information +372 650 5092
fax +372 650 5095
e-mail: koduode@medicum.ee

Artur Jakobson Responsible nurse artur.jakobson@medicum.ee +372 650 5092
Kristiina Põldre Responsible nurse kristiina.poldre@medicum.ee +372 650 5092
Elina Peri Manager elina.peri@medicum.ee +372 5303 5620